Podmienky prijatia


Podmienky pre prijatie:

      Umiestnenie fyzickej osoby do Centra sociálnych služieb v Dúbrave je možné na základe predloženej písomnej vlastnoručne podpísanej žiadosti na príslušnom Prešovskom samosprávnom kraji, odbore sociálnom.     

      CSS Dúbrava poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe ktorá  na základe právoplatného posudku je  odkázaná na sociálnu službu v Domove sociálnych služieb §  38 zákona  o sociálnych službách a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3  citovaného zákona, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy  č. 3 v celkovej kapacite 10 lôžok  alebo  v špecializovanom zariadení v ktorom sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej  V podľa prílohy  č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je schizofrénia a organický psychosyndróm ťažkého stupňa v  kapacite 65 lôžok. 

      Podkladom pre posúdenie odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe  je podanie písomnej žiadosti spolu s prílohami na VÚC odbor sociálny. ( www.vucpo.sk

Postup pre prijatie


© 2019 by TORO-Production s.r.o.. Všetky práva vyhradené. Seo servis